DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Společnost Inovia s.r.o. pro své klienty zajišťuje kompletní servis v oblasti dotačního poradenství. Při realizaci této činnosti vycházíme z dlouhodobých zkušeností, které jsme získali praxí v agentuře CzechInvest a spoluprací s institucemi jako CzechTrade, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká energetická agentura, příslušná ministerstva a orgány státní správy. V rámci dotačního poradenství poskytujeme následující služby:

Vyhledání vhodného dotačního titulu

Vstupním předpokladem je seznámení se s projektovým záměrem našeho klienta. To probíhá zdarma v rámci jedné či více konzultací a výstupem je doporučení dotačního titulu, který je pro konkrétní projektový záměr nejvhodnější. Máme přehled o programech podpory, které čerpají finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Zaměřujeme se především na Operační program Podnikání a Inovace. Našimi klienty jsou převážně soukromí podnikatelé a firmy.

Kompletní zpracování žádosti o dotaci

Prvním krokem pro získání dotace je kvalitně zpracovaná žádost včetně povinných příloh. Naše služby spočívají v přípravě projektového záměru popřípadě studie proveditelnosti, což jsou nejdůležitější dokumenty při samotném hodnocení projektů. Dále vyplníme formuláře žádosti o dotaci a to jak v elektronické tak v papírové podobě a pro naše zákazníky zajistíme potřebné přílohy, které jsou nedílnou součástí žádosti o dotaci. Klientům nabízíme také zpracování pouze některé dílčí části projektu.

Management projektu

Projektový cyklus nekončí přiznáním dotace, stejně jako zde nekončí naše služby. Pro vyplacení finančního příspěvku je nutno zpracovat a v termínu předložit žádost o proplacení dotace. Pro projekty, které získaly dotaci, také platí povinnost předkládat pravidelné monitorovací zprávy. Tento servis stejně jako pomoc při zajištění výběrových řízení na dodavatele nabízíme klientům v rámci projektového managementu v době realizace projektu i po jejím ukončení.