VYHLÁŠENÉ DOTAČNÍ PROGRAMY

Datum aktualizace: 2. 6. 2016

 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Inovační vouchery podporuje spolupráci malých a středních podniků s konkrétní výzkumnou organizací / certifikovanou zkušebnou. Podporovanými aktivitami je nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit. Podrobnější informace naleznete zde.


Program Aplikace
podporuje získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podrobnější informace naleznete zde.

Program Inovace – Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti, ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Podrobnější informace naleznete zde.


Program Technologie napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj nových začínajících mikropodniků s podnikatelskou historií max. 3 roky. Podrobnější informace naleznete zde.


Program ICT a sdílené služby je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení, zřídit a provozovat centra sdílených služeb nebo vybudovat datové centrum. Podrobnější informace naleznete zde.

Program Úspory energie umožňuje snížit energetickou náročnost podnikového provozu. Podrobnější informace naleznete zde.


Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na modernizaci výrobních provozů, rekonstrukci stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměnu na moderní podnikatelské objekty. Podrobnější informace naleznete zde.


Program Marketing je zaměřený na usnadnění vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy prostřednictvím individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích. Podrobnější informace naleznete zde.


Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky jsou následně využity ve výrobě. Podrobnější informace naleznete zde.


Program Školicí střediska podporuje budování a rozvoj školicích center určených pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru. Podrobnější informace naleznete zde.


Program Partnerství znalostního transferu napomáhá vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí kvůli přenosu znalostí, souvisejících technologií a dovedností. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. Podrobnější informace naleznete zde.


Program Spolupráce – klastry je zaměřený na podporu rozvoje inovačních sítí – klastrů. Podrobnější informace naleznete zde.